Главная → Об институте → Филиал → Директор

Новости

все новости

Директор

ШАХАРБАЕВ ҚҰНАНБАЙ АТАМҰРАТҰЛЫ

«ҚазжолҒЗИ» АҚ Астана қаласындағы филиалының директоры

1974 жылы 10 қазанда Өзбекстан Республикасы Навои облысы, Үшқұдық ауылында туылған. 1995 жылы Алматы автомобиль-жол институтын автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы мамандығы бойынша аяқтап, инженер-құрылысшы мамандығын алды. Еңбек жолын Үшқұдық АЖБ ЖМБ шебер лазауазымынан бастады.  2003 жылы «ҚазжолҒЗИ» АҚ филиалына жетекші инженер болып жұмысқа қабылданды. 2004 жылдан 2007 жылға дейінгі аралықта түрлі жол-құрылыс компанияларында жетекші лауазымдарда, сондай-ақ келесі республикалық және халықаралық жолдарды салу және қайта салу барысында сапаны бақылау және техникалық қадағалау саласында инженер болып жұмыс істеді:
- «Астана-Қабанбай батыр-Киевка- Теміртау» автомобиль жолын және «Үлкен Құндыз» өзені арқылы өтетін көпірді күрделі жөндеу;
- I-Б санатындағы республикалық маңызы бар «Астана қаласының оңтүстік айналып өту жолы», соның ішінде «Қарасу», «Есіл» өзендері және бұрма каналы арқылы өтетін көпірлердің құрылысы;
- Нұра, Аралбай, Жұмабай, Көкпекті өзендері арқылы өтетін көпірлерді жобалау;
- «Самара-Шымкент» автомобиль жолының  408- 526 шқ,  266-299 шқ,  590-630 шқ,  690-223 шқ телімдерін және Қобда өзені арқылы өтетін көпірді қайта салу;
- Қараөзек, Ақтас, Суходол көпірлерін қайта салу жұмыстарына атсалысты.
2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазжолҒЗИ» АҚ филиалына басшылық етеді.
Шахарбаев Қ.А. басшылық еткен уақыттан бастап келесі жобалар жүзеге асырылып, сәтті аяқталды:
- Республикалық маңызы бар Ақтау-Кұрық,  13-72 шқ автомобиль жолын күрделі жөндеу;
- Республикалық маңызы бар «Ақтөбе-Атырау-РФ шек. (Астраханьға)» автомобиль жолын,  539,5-570 шқ  орташа жөндеу;
- « РФ шек. (Екатеринбургке) -Алматы» 1247 шқ автожолындағы көлік айырығының құрылысы;
- «Оңтүстік-Батыс: Батыс Еуропа – Батыс Қытай Халықаралық транзиттік дәлізі, «Шымкент-Жамбыл облысының шекарасы» 593-632 шқ және 632-674 шқ телімі» дамыту жобасы (автомобиль жолдары).
Сонымен қатар, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» Халықаралық транзиттік дәлізі жобасының шеңберінде «Шымкент-Ташкент» автожолын қайта салу жобасы» жобасын қадағалау жөніндегі кеңесші болды.
• Автомобиль жолдары комитетінің Құрмет грамотасымен марапатталған.
•  «Құрметті  жолшы» (Почетный дорожник) атағы берілген.
•  «Қазақстанның тәуелсіздігіне 25 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталған.

             

             ШАХАРБАЕВ КУНАНБАЙ АТАМУРАТОВИЧ

               Директор филиала АО «КаздорНИИ»  в городе Астане

Родился в 10 октября 1974 года в городе Учкудук, Навоийской области Республики Узбекистана. В 1995 году окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт по специальности строительство автомобильных дорог и аэродромов, получил квалификацию инженера-строителя. Начало карьерной лестницы было положено в Учкудукском УАД в качестве мастера РМУ. В 2003 году принят в филиал АО «КаздорНИИ» ведущим инженером. С 2004 по 2007 года работал на руководящих должностях в различных дорожно-строительных компаниях, а также, инженером в сфере контроля качеста и технического надзора в ходе строительства и реконструкции дорог республиканского и международного значения, таких как:
- Капитальный ремонт автомобильной дороги «Астана-Кабанбай батыр-Киевка- Темиртау» и мост через реку «Улкен Кундыз»;
- Строительство автомобильной дороги с I-Б категории республиканского значения «Южный обход г.Астана» в том числе мостов через реки «Карасу» «Ишим» и через отводной канал;
- Проектирование мостов через реки Нура, Аралбай, Жумабай, Кокпекты;
- Реконструкция участка автомобильной дороги «Самара-Шымкент», км 408- 526, км 266-299, км 590-630, км 690-223 и мост через реку Кобда;
- Реконструкции мостов Караозек, Актас, Суходол.
С 2007 г. по настоящее время возглавляет Филиал АО «КаздорНИИ».
За период руководства Шахарбаева К.А. были реализованы и успешно завершены такие проекты, как:
- Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Актау-Курык, км. 13-72;
- Средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения «Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)» км. 539,5-570;
- Строительство транспортной развязки на автодороге «гр. РФ (на Екатеринбург) -Алматы» км .1247;
- Проект развития (автомобильных дорог) Юг-Запад: Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай, участок «Шымкент-граница Жамбылской области» км. 593-632 и км. 632- 674».
Работал консультантом по надзору за проектом «Проект Реконструкции Автодороги «Шымкет-Ташкент» в рамках проекта «Международный Транзитный Коридор «Западная Европа-Западный Китай».
• Отмечен Почетной грамотой Комитета Автомобильных дорог.
• Присвоено звание «Құрметті  жолшы» (Почетный дорожник).
• Юбилейная медаль «Қазақстанның тәуелсіздігіне 25 жыл».


                   

   SHAKHARBAYEV KUNANBAI ATAMURATOVICH

                       Director of JSC “KazdorNII” Branch in Astana city

He was born in Uchkuduk city of Navoi Region of the Republic of Uzbekistan on 10th November 1974. He was graduated from Almaty Automobile Road Institute on specialty Automobile Roads and Airfields Construction in 1995 and got qualification of Civil Engineer. He started his career in Uchkuduk Automobile Roads Department as a supervisor of Mechanical Repair Division. He was hired as a Leading Engineer to JSC “KazdorNII” Branch in 2003. From 2004 to 2007 he worked on superior positions in various road construction companies, and also as an engineer in the sphere of quality control and technical supervision during construction and reconstruction of roads of republican and international importance, such as:
- Capital repair of “Astana-Kabanbai batyr-Kievka-Temirtau” Road and bridge across Ulken Kundyz River.
- Road construction of Ib category of republican importance “Southern By-Pass of Astana”, including bridges across Karasu and Ishim Rivers and across diversion channel.
- Designing of bridges across Nura, Aralbai, Zhumabai and Kokpekty Rivers.
- Reconstruction of “Samara-Shymkent” road section, km 408- 526, km 266-299, km 590-630, km 690-223 and bridge across Kobda River.
- Reconstruciton of bridges across Karaozek, Aktas and Sukhodol Rivers.
From 2007 to present he heads the JSC “KazdorNII” Branch.
During the period of his directorship Shakharbayev K.A. implemented and successfully completed such projects as:
- Capital repair of Aktau-Kuryk Road of republican importance, km 13-72.
- Middle repair of Aktobe-Atyrau-Border of Russian Federation (to Astrakhan Road of republican importance, km 539.5-570.
- Construction of interchange for Border of Russian Federation (to Yekaterinburg)-Almaty Road, km 1247.
- South-West Road Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor, Shymkent-Border of Zhambyl Region Road Section, km 593-632 and km 632- 674.
Supervision Consultant for Reconstruction of Shymkent-Tashkent Road Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor.
• He was honored with Certificate of Merit of the Committee of Roads.
• He was awarded with the title of “Kurmetti zholshy” ( Honored Highway Engineer).
• He was awarded with anniversary medal “Kazakstannyn tauelsizdigine 25 zhyl”.


 

Контакты

Должность 
   
ФИО   Контактный          телефон                

Директор

Шахарбаев Кунанбай Атамуратович + 7 701 512 2673

Заместитель директора

Калабиев Думан Болатович + 7 701 599 6272

Главный бухгалтер

Хусаинова Жанар Бламбековна + 7 778 739 5800

Юрист 

Медетов Камаладин Кожагелдиевич + 7 701 691 7865

Заведующая испытательной лаборатории

Кабдыгалиева Мейрамгуль Кенжегалиевна + 7 701 850 6667

Начальник отдела диагностики

 Доскараев Айдос Оразханович + 7 702 178 6420

Приемная:

  + 7 7172 578220

Испытательная лаборатория

  + 7 7172 300900

   

 

Наши партнеры